عضویت اعضای حقوقی

به منظور عضویت به عنوان عضو حقوقی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست عضویت اعضای حقوقی

حق عضویت سالانه انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران(سازمان ها و شرکت های دولتی) مقدار 50000000 ریال می باشد.
  • در صورت اقتضا، هرگونه اطلاعات یا مستندات با نحوه ارتباط فعالیت های آن موسسه با موضوع فعالیت انجمن به پیوست ارائه گردد.
    فایل ها را به اینجا بکشید