کمیته آموزش و پژوهش

شرح وظایف کمیته آموزش و پژوهش


۱- بررسی وضعیت شبکه های هوشمند انرژی در ایران
‌۲- فرهنگسازی و ارتقای علوم و فناوری در حوزه شبکه های هوشمند انرژی
۳- آیند ه پژوهی و شناسایی ‌ فناوریهای پیشرفته در ‌ حوزه شبکههای هوشمند انرژی
۴- تلاش برای تقویت رویکرد بین رشته ای از طریق گسترش روابط و همکاری های انجمن با دیگر انجمن های علمی
۵- پشتیبانی علمی و محتوایی برای انتشار نشریات تخصصی علمی پژوهشی
۶- برنامه ریزی در راستای ارزیابی و تشویق فعالیت های پژوهشی در موضوع فعالیت های انجمن
۷- برنامه ریزی در راستای اهدای جوایز به مقالات چاپ شده علمی داخلی و خارجی
۸- برنامه ریزی و اقدام در راستای انتخاب محقیقن ممتاز در رده های تخصصی گوناگون
۹- انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی و قدردانی از آنها
۱۰- تشویق مولفین و مترجمین کتاب های انتشار یافته در موضوع فعالیت های انجمن
۱۱- انتخاب و معرفی کتاب سال در زمینه شبکه های هوشمند انرژی ایران در چارچوب آیین ‌نامه مصوب شورای اجرایی
۱۲- کمک به بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در زمینه های فعالیت انجمن در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

۱۳- شناسایی توانمندیهای علمی مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه شبکه های هوشمند انرژی جهت همکاری مشترک
۱۴- هدایت و حمایت از فعالیت های پژوهشی از جمله پایان ‌ نامههای دانشگاهی مرتبط
۱۵- نظارت بر فعالیت شاخه های دانشجویی انجمن در دانشگاه ها و موسسات ـ آموزشی و پژوهشی کشور

۱- کمک به برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی در موضوعات فعالیت انجمن
۲- کمک به ارزیابی و تدوین شاخص های استاندارد سنجش آموزش و تحقیقات در موضوع فعالیت های انجمن