کمیته عضویت و ارتباطات

شرح وظایف کمیته عضویت و ارتباطات

۱- برنامه ریزی و فعالیت در زمینه گسترش عضویت های حقیقی، حقوقی و افتخاری انجمن
۲- ارائه پیشنهاد حق عضویت به شورای اجرایی برای تصویب در مجمع انجمن
۳- تهیه آیین نامه های مربوط به عضویت و شاخه های دانشجویی
۴- حفظ و توسعه ارتباط با اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
۵- ایجاد، توسعه و به روزرسانی وبگاه اطلاع رسانی انجمن
۶- همکاری با سایر کمیته های انجمن در برگزاری سمینارها و نشست های دوره ای
۷- همکاری با کمیته علمی انجمن در تشکیل شاخه های دانشجویی انجمن
۸- همکاری با کمیته انتشارات و همایش های انجمن در امور انتشار و توزیع نشریه
۹- همکاری در تصویب آیین نامه و پیاده سازی نظام نوین اطلاع رسانی انجمن
۱۰- تشکیل جلسات هماهنگی بین کمیته ها و سایر ارکان و اجزای انجمن
۱۱- شناخت فرایندهای ایجاد انگیزه در مخاطبین انجمن برای برقراری ارتباط با آنها به ویژه در مورد مخاطبینی که شناختی از انجمن نداشته و یا تصویری از ارتباط مفید و مؤثر با آن را ندارند.
۱۲- همکاری در تصویب آئین نامه و پیادهسازی نظام نوین اطلاعرسانی انجمن
۱۳- انتشار سخنرانیهایی که توسط گروههای تخصصی برگزار میشود به صورت مجموعه مقالهها
۱۴- نظارت بر امور برگزاری مراسم
۱۵- ایجاد هماهنگی بین گروههای علمی – تخصصی انجمن از طریق تشکیل شورای هماهنگی گروه های علمی
۱۶- تلاش برای گسترش فعالیتهای علمی انجمن در سطح دانشگاه های کشور
۱۷ – تلاش برای تقویت و گسترش روابط و همکاریهای بین المللی انجمن
۱۸- اطلاعرسانی و پوشش خبری و تبلیغاتی انجمن
۱۹ – هماهنگی نشستهای خبری، مطبوعاتی انجمن