کمیته فناوری و صنعت

شرح وظایف کمیته فنآوری و صنعت

۱- برنامه ریزی در راستای ارتباط سازنده میان انجمن و بخش های صنعتی ذیربط با فعالیت های انجمن
۲- برنامهریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای اعضای انجمن ، از مراکز فنی و صنعتی کشور
۳- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید وآشنایی با انجمن و کمیته های تخصصی آن در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و انجمن جهت انجام تحقیقات و پروژه های صنعتی
۴- برنامهریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاه های علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی
۵- هماهنگی در راستای ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین انجمن و واحدهای صنعتی
۶- نیازسنجی علمی بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژههای کاربردی به انجمن جهت رفع مشکلات بخش صنعت کشور
۷- برنامهریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
۸- عقد قرارداد و جذب پروژههای مطالعاتی مورد نیاز بخش های صنعتی کشور در زمینه فعالیت های انجمن