کمیته راهبردی

شرح وظایف کمیته راهبردی


۱- بیین ‌ چشمانداز دراز مدت انجمن در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله، اسناد بالا دستی و اساسنامه انجمن
۲- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت انجمن
۳- تبیین ‌ برنامههای اجرایی برای تحقق اهداف و برنامه های انجمن
۴- ارائه راهبردهای حفظ و ارتقاء جایگاه انجمن در زمینه های مرتبط با شبکه هوشمند انرژی کشور و پیشنهاد به حاکمیت
۵- برنامه ریزی و ارائه راهبردهای ارتقاء محوریت علمی انجمن در کلیه حوزه های مرتبط با شبکه هوشمند انرژی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
۶- تشکیل جلسات هم اندیشی، مباحثه، جمع بندی و ارائه طریق راجع به مسائل مبتلا به شبکه هوشمند انرژی