درباره انجمن

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژِ ایران ایجاد کننده فرصت برای گردهمایی متخصصین و دانشگاهیان در حوزه های گوناگون شبکه های هوشمند جهت هم افزایی توانایی ایشان در راستای تحقق اهداف شبکه هوشمند انرژی، کسب تجارب جهانی و ترویج نتایج مربوط است.