تماس با ما

نشانی: نهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید ولی ا…صادقی، پلاک ۲۶، طبقه ۴، واحد ۱۶، کد پستی : ۱۴۵۸۸۳۵۷۶۷

صندوق پستی: ۶۳۴-۱۳۴۴۵

تلفن : ۶۶۰۲۱۱۵۰-۶۶۳۲۰۰۰

نمابر : ۶۶۰۲۱۱۴۹

آدرس سایت : www.isosg.org

پست الکترونیکی:info@isosg.org