کنفرانس سالانه شبکه های هوشمند انرژی

این کنفرانس هر ساله در زمینه شبکه های هوشمند انرژی برگزار می شود.